Privacybeleid

IJsclub Giethoorn geeft om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend met persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan hier zorgvuldig mee om. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, het lidmaatschap en onze draaiboeken . De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld en waar deze gegevens voor worden gebruikt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met ons.

Over de gegevensverwerking
Wij slaan de volgende gegevens op:
• naam
• adres
• woonplaats
• bankrekeningnummer (i.v.m. incasso contributie)
• telefoon (indien nodig)
• e-mailadres (indien nodig)

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. IJsclub Giethoorn heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens IJsclub Giethoorn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
• IJsclub Giethoorn gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hier beschreven.

Webhosting en e-mail
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Vimexx. Vimexx kan gegevens verzamelen over het gebruik van de diensten (cookies). Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van gegevens te voorkomen. Wij maken voor ons zakelijke e-mailverkeer ook gebruik van de diensten van Ziggo. Deze partij heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van gegevens te voorkomen.

Uitslagenlijsten en foto’s
Als sportvereniging organiseren wij wedstrijden of andere activiteiten. Van deze activiteiten worden soms uitslagen en foto’s gepubliceerd op onze website en/of social media. Indien u bezwaar hebt tegen vermelding op de uitslagenlijst of op foto’s, dan kunt u dit melden via de onderstaande contactgegevens.

Lidmaatschap

Van uw lidmaatschap slaan wij bovengenoemde persoonsgegevens op in een door ons beveiligde omgeving. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Draaiboeken
In onze draaiboeken staan persoonsgegevens, bijvoorbeeld die van vrijwilligers. Deze draaiboeken worden alleen gedeeld met bevoegde instanties, zoals KNSB en overheidsinstellingen. Ook deze partijen gaan conform de AVG om met persoonsgegevens.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met het lidmaatschap of uw rol als vrijwilliger. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u lid of vrijwilliger bent dan wel op grond van de wet is vereist.
Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer lid of vrijwilliger wilt zijn.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft daarnaast te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Vragen en contactgegevens
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. U kunt IJsclub Giethoorn bereiken via email op info@ijsclubgiethoorn.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 november 2018.